Φροντίδα ατυχήματος

Άρθρο 2

Η παρούσα ασφάλιση έχει σαν αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας συνεπεία Ατυχήματος ή Ζημιάς και σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται ρητά στο Κεφάλαιο ΙΙΙ. Ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές στα Ασφαλισμένα Πρόσωπα, τα οποία περιέρχονται σε δυσχερή θέση λόγω ζημίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή ασφαλίσματος και την ενεργοποίηση των Καλύψεων και Υποχρεώσεων του Ασφαλιστή που απορρέουν από το παρόν, είναι ο Ασφαλισμένος να έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Ατυχήματος ή ζημιάς στην Ασφαλιστική Εταιρεία Αστικής Ευθύνης και Συμπληρωματικών Καλύψεων Οχημάτων

Άρθρο 3

οι υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας προς τον Ασφαλισμένο παρέχονται με προσωπικό και μέσα που ανήκουν στον Ασφαλιστή ή σε συνεργάτες του.

Η κάλυψη περιλαμβάνει:

1. Αποστολή συνεργάτη αποκλειστικά και μόνο στον τόπο του Ατυχήματος, προς υποβολή Δήλωσης του Ασφαλισμένου στην Ασφαλιστική Εταιρεία Αστικής Ευθύνης και Συμπληρωματικών Κινδύνων Οχημάτων.

Σε περίπτωση Ατυχήματος ή Πυρκαγιάς του Ασφαλισμένου Οχήματος, ο Ασφαλιστής θα φροντίσει για την αποστολή συνεργάτη στον τόπο του Ατυχήματος προκειμένου:

Α) Να συμπληρώσει το έντυπο “Δήλωσης Ατυχήματος”. Το έντυπο “Δήλωσης Ατυχήματος” υπογράφεται πάντοτε από τον Ασφαλισμένο και από τον συνεργάτη που το παρέλαβε. Επίσης, ο συνεργάτης βοηθά τον Ασφαλισμένο σε περίπτωση που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη συμπλήρωση του εντύπου ” Φιλικού Διακανονισμού” . Ο συνεργάτης παραλαμβάνει το έντυπο αυτό, το οποίο απαραιτήτως θα πρέπει να φέρει και την υπογραφή του τρίτου εμπλεκόμενου στο Ατύχημα, καθώς και την “Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος”.

Β) Να φωτογραφήσει το Ασφαλισμένο Όχημα και τα τυχόν εμπλεκόμενα στο Ατύχημα Οχήματα τρίτων, έτσι ώστε οι Ζημιές που προκλήθηκαν από το Ατύχημα να είναι εμφανείς και, παράλληλα, να φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ο Συνεργάτης θα φροντίσει για την περαιτέρω αποστολή των ανωτέρω στην Ασφαλιστική Εταιρεία Αστικής Ευθύνης και Συμπληρωματικών Κινδύνων οχημάτων.

Υποχρέωση του Ασφαλισμένου είναι να θέσει στη διάθεση του Συνεργάτη την άδεια κυκλοφορίας του Ασφαλισμένου Οχήματος, την άδεια οδήγησης (δίπλωμα) και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης του Οχήματος.

Ο Ασφαλισμένο θα πρέπει να γνωρίζει τα στοιχεία του τρίτου εμπλεκόμενου στο ατύχημα (τουλάχιστον τον Αριθμό Κυκλοφορίας) και να τα γνωστοποιεί στον Ασφαλιστή. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον ο Ασφαλισμένος δεν καλύπτεται, από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης και Συμπληρωματικών Κινδύνων Οχημάτων, για Ίδιες Ζημιές, τότε ο Ασφαλισμένος δεν δικαιούται την παροχή Ασφαλίσματος.

2. Μεταφορά του Ασφαλισμένου Οχήματος.

Σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του Ασφαλισμένου Οχήματος συνεπεία Ατυχήματος, ο Ασφαλιστής θα μεταφέρει το Ασφαλισμένο Όχημα μέχρι τον πλησιέστερο ή καταλληλότερο τόπο για την επισκευή του ή στον τόπο επιλογής του Ασφαλισμένου, πάντα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, και εφόσον το όχημα δεν επισκευάζεται επιτόπου ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητά του να αυτοκινείται ασφαλώς.

Εάν το συνεργείο είναι κλειστό λόγω αργίας ή Σαββατοκύριακου, ο Ασφαλιστής οργανώνει και αναλαμβάνει τη φύλαξη του Ασφαλισμένου Οχήματος για την περίοδο αναμονής, με ανώτατο χρονικό όριο τις τρεις (3) ημέρες και ανώτατο κόστος το ποσό των 112, 00€.

Διευκρινίζεται ότι ο Ασφαλιστής μεταφέρει το όχημα από τον τόπο του ατυχήματος στον τόπο επιλογής του ασφαλισμένου, όπου και παύει η υποχρέωση του Ασφαλιστή. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος επιθυμεί δεύτερη μεταφορά (π.χ. από συνεργείο σε συνεργείο), δεν θεωρείται παροχή Οδικής Βοήθειας (σύμφωνα με τον Νόμο 3651/2008, Άρθρο 8, παρ. 10) και η δεύτερη μεταφορά του οχήματος πραγματοποιείται μόνο από Επιχείρηση Γερανών Δημοσίας Χρήσεως.

Προκειμένου να μεταφερθεί το Ασφαλισμένο Όχημα θα πρέπει απαραιτήτως να έχει προηγηθεί η παροχή της Κάλυψης 1 του παρόντος Άρθρου (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως ενδεικτικά π.χ. τραυματισμός του οδηγού, που τον καθιστά ανίκανο να προβεί σε υποβολή Δήλωσης Ατυχήματος, επέμβαση ανακριτικού της Τροχαίας).

Η παροχή της μεταφοράς του Ασφαλισμένου Οχήματος είναι δυνατή μόνο σε:

1) Επιβατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μη ενοικιαζόμενα.

2) Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.)

Τα προαναφερόμενα Ε.Ι.Χ οχήματα και τα Φ.Ι.Χ θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: Μεικτό βάρος μέχρι και 3.500 kgr, ύψος μέχρι και 3 μέτρα και μεταξόνιο μέχρι και 3, 5 μέτρα.

3) Μοτοσυκλέτες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον τόπο του Ατυχήματος προς τον Τόπο Επιλογής του ασφαλισμένου, σε εύλογο χρονικό διάστημα.

3. Νομικές Συμβουλές

Ο Ασφαλισμένος είτε κατά την πρώτη του επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο είτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, μπορεί να ζητήσει τηλεφωνικά την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το εν λόγω Ατύχημα. Αυτές οι πληροφορίες/ συμβουλές δίδονται από επαγγελματίες δικηγόρους, τους οποίους το τηλεφωνικό κέντρο θα φέρνει σε επαφή με τον Ασφαλισμένο. Οι νομικές συμβουλές παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09: 00π.μ. – 15: 00 μ.μ.

Διευκρινήσεις:

Εάν το Ασφαλισμένο Όχημα βρίσκεται σε νησί της Ελλάδος ή σε σημείο που για την πρόσβασή του απαιτείται μεταφορά μέσω πορθμείου με πλοίο και έχει ακινητοποιηθεί λόγω τροχαίου Ατυχήματος ή Ζημιάς, η δαπάνη του ναύλου του πλοίου βαρύνει τον Ασφαλισμένο, καθώς και το κόστος διέλευσης Ρίου-Αντιρρίου και Ακτίου-Πρέβεζας.

1. Προβλέπεται μία και μόνο αποστολή συνεργάτη ανά ζημιογόνο γεγονός (εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι όπως ενδεικτικά, τραυματισμός του οδηγού, που τον καθιστά ανίκανο να προβεί σε υποβολή Δήλωσης Ατυχήματος, επέμβαση ανακριτικού της Τροχαίας).

2. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του Ασφαλισμένου Οχήματος, αυτό μεταφέρεται εντός των ορίων του νομού ακινητοποίησης.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 4

Η ασφάλιση Φροντίδας και Οδικής Βοήθειας Ατυχήματος αρχίζει από την ημερομηνία που αναφέρεται στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή από την ημερομηνία της αποδοχής σχετικής έγγραφης αίτησης του Ασφαλισμένου.

Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ισχύει με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Το Ασφαλισμένο Όχημα παραμένει στην ιδιοκτησία -κυριότητα και κατοχή του Ασφαλισμένου.

β. Όταν το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο Φροντίδας και Οδικής Βοήθειας Ατυχήματος αφορά

Όχημα το οποίο είναι Ασφαλισμένο με κάλυψη Αστικής Ευθύνης του Κλάδου Αυτοκινήτων με την «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» τότε η κάλυψη Οδικής Βοήθειας Συνεπεία Ατυχήματος θα ισχύει μόνον εφόσον η κάλυψη Αστικής Ευθύνης δεν έχει ακυρωθεί, διακοπεί ή ανασταλεί. Το ασφάλιστρο ακολουθεί τον τρόπο πληρωμής του ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης του Κλάδου Αυτοκινήτων της «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ». Εάν κατά τη λήξη του ασφαλιστηρίου αυτού δεν οφείλεται οποιοδήποτε ποσόν ασφαλίστρων, το ασφαλιστήριο ακολουθεί τους κανόνες ανανέωσης συμβολαίου του ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων με την «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ», εκτός εάν οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους, εγγράφως δηλώσει, πριν τη λήξη του συμβολαίου, ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση.

γ. Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου από την επόμενη ασφαλιστική περίοδο. Διατηρεί, ακόμα, το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τους όρους του παρόντος συμβολαίου ή να διακόψει την κάλυψη μετά από έγγραφη ειδοποίηση με απλή επιστολή προς τον Ασφαλισμένο. Τα νόμιμα δικαιώματα συμβολαίου και κάθε φόρος υπέρ του Δημοσίου βαρύνουν τον Ασφαλισμένο.

Ε. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5

α) Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι δίνουν στον Ασφαλισμένο το δικαίωμα να ζητήσει ή να συμφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από τον Ασφαλιστή το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλλει προς τους εν λόγω τρίτους.

β) Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται σε είδος (όχι σε χρήμα), εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν ασφαλιστήριο, μέσω των συνεργατών του Ασφαλιστή στις χώρες που περιλαμβάνονται στα κατά το παρόν γεωγραφικά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης, εκτός από την περίπτωση όπου ο Ασφαλιστής, δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον Ασφαλισμένο μέσω του δικτύου των συνεργατών του, για λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο VL του παρόντος. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ασφαλισμένο την καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για τις απαιτούμενες υπηρεσίες και την αποστολή των σχετικών παραστατικών στον Ασφαλιστή. Ο Ασφαλιστής καταβάλλει στον Ασφαλισμένο στην περίπτωση αυτή τις εν λόγω δαπάνες, μόνον εφ’ όσον ο Ασφαλιστής έχει δώσει την έγκρισή του στον Ασφαλισμένο πριν από την πραγματοποίηση των δαπανών αυτών.

Άρθρο 6 Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται:

α. Στην παροχή υπηρεσιών Φροντίδας και Οδικής Βοήθειας Ατυχήματος, εάν:

– δεν συντρέχει λόγος υποβολής δήλωσης Αστικής Ευθύνης ή Συμπληρωματικής Κάλυψης (π.χ λόγω φωτιάς, κλοπής, ιδίων ζημιών κλπ). Εάν τίποτε από αυτά τα δύο δε συμβαίνει, τότε ο Ασφαλισμένος δε θα δικαιούται εξυπηρέτηση και η όλη διαδικασία θα σταματά εκεί.

– οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς και οι δρόμοι δύσβατοι από πλημμύρες, ομίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχημάτων είναι αδύνατη ακόμη και με αντιολισθητικές αλυσίδες οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισμοί, κομμένες ή χαλασμένες γέφυρες κλπ.). β. Στην παροχή ασφαλίσματος, σε περίπτωση που το Ασφαλισμένο Όχημα έχει ακινητοποιηθεί συνεπεία μηχανολογικής, ηλεκτρολογικής ή /και ηλεκτρονικής βλάβης.

γ. Στην τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων.

δ. Στη ρυμούλκηση Ασφαλισμένου Οχήματος, όταν αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων.

ε. Στη μεταφορά ή μετακίνηση άλλων οχημάτων, προκειμένου να ελευθερωθεί το Ασφαλισμένο Όχημα.

στ. Στη μεταφορά Ασφαλισμένου Οχήματος, εφ’ όσον η Ζημιά του επισκευάζεται επί τόπου.

ζ. Να παράσχει βοήθεια για Ζημιά που δεν εμποδίζει το Όχημα να κινηθεί ασφαλώς μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο.

η. Στην μεταφορά Ασφαλισμένου Οχήματος το οποίο φέρει φορτίο και δεν έχει εκ των προτέρων απομακρυνθεί το φορτίο προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η μεταφορά του Οχήματος.

θ. Στην μεταφορά Ασφαλισμένου Οχήματος το οποίο φέρει διπλούς τροχούς. ι. Στην μεταφορά του ρυμουλκούμενου οχήματος (π.χ. τρέιλερ).

ια. Στην ανέλκυση/ανάσυρση/επαναφορά του Ασφαλισμένου Οχήματος εντός του Δημοσίου Δρόμου, εάν λόγω Ατυχήματος έχει εκτραπεί και έχει βρεθεί εκτός αυτού.

Ιβ. Στην μεταφορά Ασφαλισμένου Οχήματος το οποίο δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας ή εάν αυτές έχουν καταστραφεί και δεν είναι αναγνώσιμες.

Άρθρο 7 Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται:

α. Για τη φύλαξη του Ασφαλισμένου Οχήματος, μετά τη μεταφορά του, στον υποδειχθέντα από τον Ασφαλισμένο, τόπο.

β. Αν το Ασφαλισμένο Όχημα ανήκει στην κατηγορία των αγροτικών οχημάτων και βρίσκεται ακινητοποιημένο εκτός οδικού δικτύου και η πρόσβαση σ’ αυτό καθίσταται αδύνατη, ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται στην παροχή οδικής βοήθειας.

γ. Για απώλεια ή Ζημιά προσωπικών αντικειμένων ή εξαρτημάτων του Ασφαλισμένου Οχήματος .

Άρθρο 8 Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα:

α. Να διαθέτει προσωπικό, και εξοπλισμό της επιλογής του ή να συνεργάζεται κατά την κρίση του με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν μέσα κατάλληλα για την παροχή του κατά το παρόν ασφαλίσματος.

β. Να χρησιμοποιεί το διαθέσιμο μέσο που κατά την κρίση του ενδείκνυται για την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης βοήθειας που καλύπτεται από το παρόν.

γ. Να εξυπηρετεί ασφαλισμένα οχήματα, τα οποία συναντά κατά την μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος

ΣΤ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Άρθρο 9

Η κατά το παρόν ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Εάν το Ασφαλισμένο Όχημα οδηγείται από πρόσωπο, το οποίο δεν κατέχει την κατά νόμο άδεια οδηγού.

β. Εάν το Ασφαλισμένο Όχημα οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι καλύπτεται η περίπτωση ακινητοποίησης του Ασφαλισμένου Οχήματος, εξαιτίας Ατυχήματος που συνέβη, ενώ το Ασφαλισμένο Όχημα είχε κλαπεί και εφ’ όσον η κλοπή είχε δηλωθεί στις αστυνομικές αρχές.

γ. Εάν το Ασφαλισμένο Όχημα οδηγείται παράνομα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα.

δ. Εάν ο οδηγός του Ασφαλισμένου Οχήματος προκάλεσε τη Ζημιά, επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ή φαρμάκων που λήφθηκαν χωρίς ιατρική συνταγή ή σε υπερβολική δόση.

ε. Εάν ο Ασφαλισμένος ενήργησε με δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία κατέληξε στη Ζημιά.

στ. Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση συνάφεια προς πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις.

ζ. Για ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, ταραχές πολιτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες εκτός αν το Ασφαλισμένο Όχημα έχει και κάλυψη τρομοκρατικών ενεργειών, στάσεων, απεργιών και κακόβουλης βλάβης.

η. Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συμβεί πριν την έναρξη ισχύος της κατά το παρόν ασφαλιστικής κάλυψης.

θ. Όταν το Ασφαλισμένο Όχημα συμμετέχει σε αγώνες επίσημους ή όχι, προπονήσεις, δοκιμές, συναγωνισμούς, ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγμένα επικίνδυνο τρόπο.

ι. Για Ζημιές από σεισμούς και γενικά από φυσικά φαινόμενα, που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές, εφ’ όσον ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί ομαλές συνθήκες κυκλοφορίας και δυνατότητα πρόσβασης.

ια. Για Ζημιές από επιδράσεις -άμεσες ή έμμεσες- ατομικής ενέργειας, ακτινών Χ και γενικά ραδιενεργών στοιχείων.

ιβ. Για Ζημιές που προκαλούνται στα μεταφερόμενα πράγματα καθώς και για κάθε αποθετική Ζημιά.

ιγ. Για βοήθεια στους επιβαίνοντες του Ασφαλισμένου Οχήματος που μεταφέρονται με “ωτοστόπ”.

Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Άρθρο 10

1. Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται, μόλις συμβεί περιστατικό που του δίνει το δικαίωμα σε υπηρεσίες με βάση το παρόν:

α. Να τηλεφωνήσει αμέσως ο ίδιος ή τρίτος ενεργώντας για λογαριασμό του, στο Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας, στον αριθμό που του έχει γνωστοποιηθεί, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό κυκλοφορίας του Ασφαλισμένου Οχήματος. Να ενημερώνει πλήρως τον Ασφαλιστή για τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης και να υποδεικνύει με ακρίβεια το σημείο που αυτός ευρίσκεται καθώς και το είδος των απαιτούμενων υπηρεσιών.

β. Να λαμβάνει προκαταβολικά τη σύμφωνη γνώμη του Ασφαλιστή για λήψη μέτρων, τα οποία δημιουργούν δαπάνες. Ο Ασφαλισμένος δεν πρέπει να διαπραγματεύεται, να αποδέχεται ή να απορρίπτει αξιώσεις τρίτων σχετικές με την ασφαλιστική περίπτωση, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Ασφαλιστή.

γ. Να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη μείωση των συνεπειών της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και να αποφεύγει πράξεις που αυξάνουν αδικαιολόγητα το κόστος παροχής της βοήθειας. Τυχόν αμέλεια του Ασφαλισμένου να πράξει τούτο, παρέχει στον Ασφαλιστή το δικαίωμα να μειώσει τις υπηρεσίες του ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα των συνεπειών που προκλήθηκαν από την παράβαση από τον Ασφαλισμένο της υποχρέωσής του αυτής και το ποσοστό ευθύνης του Ασφαλισμένου. Εάν αυτή η αμέλεια είχε προφανή σκοπό να εξαπατήσει ή να παραπλανήσει τον Ασφαλιστή, αυτός απαλλάσσεται από όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στον ασφαλισμένο. Να αναγγέλλει αμέσως στον Ασφαλιστή κάθε αλλαγή διεύθυνσής του καθώς και κάθε μεταβολή στα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

2. Στην περίπτωση όπου ο Ασφαλισμένος δε συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από το παρόν, ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται των υποχρεώσεών του.

3. Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του Ασφαλισμένου κατατίθενται υποχρεωτικά στα γραφεία του Ασφαλιστή.

4. Ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του Ασφαλισμένου Οχήματος:

Γενικότερα, κατά τη μεταφορά του οχήματος εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, με ευθύνη του Ασφαλιστή και του μεταφορέα, συντάσσεται έκθεση περιγραφής της κατάστασης του ασφαλισμένου οχήματος πριν τη μεταφορά και μετά από αυτή. Η συγκεκριμένη έκθεση, που πρέπει να περιγράφει όλες τις ενδεχόμενες ζημίες που έχουν προκληθεί στο ασφαλισμένο όχημα κατά τη μεταφορά του, υπογράφεται υποχρεωτικά, τόσο από τον Ασφαλιστή ή τον εκπρόσωπό του μεταφορέα, όσο και από τον ιδιοκτήτη/οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος. Έκαστος από αυτούς που υπογράφουν την έκθεση αυτή, λαμβάνει από ένα αντίγραφό της. Οι ενδεχόμενες διαφωνίες μεταξύ του ασφαλισμένου και του μεταφορέα αναγράφονται επί της ως άνω έκθεσης και πρέπει να γνωστοποιούνται από τον ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή, εντός 24ωρου, από την παραλαβή του οχήματος. Πέραν αυτού του χρονικού ορίου, καμία απαίτηση δε θα γίνεται δεκτή.

Η. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Άρθρο 11

Οι πάσης φύσεως αξιώσεις του Ασφαλισμένου κατά του Ασφαλιστή παραγράφονται μετά παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν.

Θ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 12

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό, αρμόδια δε για την επίλυση διαφορών, που τυχόν ανακύψουν μεταξύ Ασφαλιστή και Ασφαλισμένου, είναι κατά τόπον τα δικαστήρια των Αθηνών.

Scroll to Top
Scroll to Top