Υ.Ζ. από ανασφάλιστο όχημα

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ (Κωδικός κάλυψης 0022)

Α. Αντικείμενο ασφάλισης

Με την κάλυψη αυτή, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, μέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, αποκλειστικά και μόνο για τις υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα, σε περίπτωση που αυτό συγκρουσθεί από αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού άλλου αυτοκινήτου, το οποίο αποδεδειγμένα – κατά τις διατάξεις του νόμου 3557/2007- ήταν ανασφάλιστο, κατά τον χρόνο επέλευσης του ατυχήματος.

Β. Προϋποθέσεις για την κάλυψη της ζημιάς

Απαραίτητες και αναγκαίες προϋποθέσεις για την κάλυψη της ζημιάς και την καταβολή του ασφαλίσματος είναι οι ακόλουθες, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

1.- Οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος να έχουν προκληθεί μετά από σύγκρουση αυτού με άλλο όχημα. Ζημίες από εκτροπή, ανατροπή, πρόσκρουση κ.λπ του ασφαλισμένου οχήματος σε ατύχημα χωρίς σύγκρουση αυτού με άλλο όχημα, δεν καλύπτονται.

2.- Να είναι γνωστά τα στοιχεία του ζημιογόνου ανασφάλιστου οχήματος, του οδηγού και του ιδιοκτήτη του.

3.- Η αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος να προκύπτει κατά τρόπο αναμφισβήτητο και να αποδεικνύεται από επίσημα αποδεικτικά στοιχεία (όπως ποινική δικογραφία ή δελτίο συμβάντων της Τροχαίας), υποχρεωτικά δε να έχει κληθεί και επιληφθεί στον τόπο του ατυχήματος αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή.

4.- Το είδος και το ύψος των υλικών ζημιών του ασφαλισμένου οχήματος να αποδεικνύεται από φωτογραφίες, τιμολόγια και Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης, από πραγματογνώμονα οριζόμενο από την εταιρεία, η οποία πρέπει να ειδοποιείται, υποχρεωτικά προς τούτο, άμεσα από τον ασφαλισμένο.

5.- Να μην έχει ήδη ασκήσει αγωγή ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος κατά των κατά νόμο υπόχρεων για την αποζημίωση του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που εν συνεχεία παραιτηθεί από την αγωγή αυτή.

6.- Το ζημιογόνο, ανασφάλιστο όχημα, να έχει τόπο συνήθους στάθμευσης την Ελλάδα.

Scroll to Top
Scroll to Top