Πυρός κακόβουλων ενεργειών

ΑΡΘΡΟ 3Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ & ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ Ή ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ Α΄ΚΙΝΔΥΝΟ (Κωδικός Κάλυψης 0015)

Καλύπτονται ζημιές που θα προέλθουν από πυρκαγιά δι’ αυταναφλέξεως του αυτοκινήτου ή από πτώση κεραυνού καθώς και οι ζημιές που θα προκληθούν από πυρκαγιά που μεταδίδεται σ’ αυτό από άλλο αντικείμενο. Καλύπτονται επίσης οι ζημίες που προξενούνται στο ασφαλισμένο όχημα από πυρκαγιά ή έκρηξη οι οποίες θα προκληθούν άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων, μεμονωμένες ή όχι εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Η κάλυψη δίδεται σε Α΄ κίνδυνο.

Πυρκαγιά θεωρείται η φωτιά που συνοδεύεται από φλόγα και επεκτείνεται με δική της δύναμη.

Κεραυνός θεωρείται η ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική ατμοσφαιρική εκκένωση που πλήττει (άμεσα και απευθείας) τα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία.

Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση (διαφυγή) ενέργειας που οφείλεται σε βίαιη εκτόνωση αερίων και ατμών.

Τρομοκρατική ενέργεια θεωρείται οποιαδήποτε πράξη που συνίσταται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε χρήση δύναμης ή βίας ή και απειλής κάθε ατόμου ή ομάδας ατόμων που είτε δρουν μόνοι τους είτε για λογαριασμό ή σε συνεργασία με άλλη οργάνωση ή κυβέρνηση και η οποία πράξη διαπράττεται για κυβερνητικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή εθνικούς σκοπούς ή λόγους ή για τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή de facto Αρχής ή κυβέρνησης, ανεξάρτητα από το αν η πράξη αυτή έλαβε ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων οχλαγωγιών, διαδηλώσεων, απεργιών, ανταπεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της Δημόσιας Τάξης.

Κακόβουλες ενέργειες τρίτων είναι οι πράξεις που γίνονται από κάποιο τρίτο πρόσωπο με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά και έχουν ως αποτέλεσμα τη ζημιά των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων.

Εξαιρέσεις

Ισχύουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 20 των Ειδικών Όρων ” Προαιρετικών Ασφαλίσεων-Συμπληρωματικών Κινδύνων” εκτός των παραγράφων 7,11 και από 13 έως 17.

Επίσης εξαιρούνται:

α) Στην ασφάλιση αυτοκινήτων ψυγείων ή θερμοθαλάμων, ζημίες στα ψυκτικά ή θερμαντικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις εν γένει από οποιαδήποτε αιτία, εκτός αντίθετης ειδικής πρόσθετης συμφωνίας.

β) Δεν καλύπτονται και εξαιρούνται παντελώς ζημίες εκ πυρκαγιάς, η οποία προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αυτογνώμονος αφαιρέσεως του αυτοκινήτου, είτε δια κλοπής, είτε δι’ άλλης αξιοποίνου πράξεως, από την κατοχή του κυρίου, κατόχου, λήπτη της ασφάλισης και ασφαλισμένου αυτού.

γ) Ζημίες προξενούμενες από κακόβουλες ενέργειες τρίτων μη οφειλόμενες σε πυρκαγιά.

δ) Ζημιές προξενούμενες σε τρίτους προκληθείσες είτε εκ διαρροής καυσίμων είτε εκ της πυρκαγιάς του ασφαλισμένου οχήματος.

Scroll to Top
Scroll to Top