Προστασία bonus malus

ΑΡΘΡΟ 18. ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BONUS MALUS (Κωδικός κάλυψης 0028)

Δηλούται και συμφωνείται ότι σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 του Άρθρου 1 του τμήματος “Ειδικοί όροι εκπτώσεων λόγω μη ζημιών (Bonus Malus)”, σε περίπτωση μίας (1) ζημιάς μέσα στην ετήσια περίοδο ασφάλισης δεν θα συνεπάγεται άνοδο από την κατηγορία στην οποία βρισκόταν ο ασφαλισμένος κατά τη λήξη της προηγούμενης δωδεκάμηνης ασφαλιστικής περιόδου αλλά θα παραμείνει στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας (1) ζημιάς κατά την διάρκεια της ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου τότε θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 του ανωτέρω άρθρου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πρώτη ζημία.

Scroll to Top
Scroll to Top