Νομική προστασία

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει σε κάθε ασφαλιστική περίπτωση:

α) Την αμοιβή ενός δικηγόρου, σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα αμοιβών δικηγόρων της εταιρείας όταν ο δικηγόρος συνεργάζεται κατά υπόθεση με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση που ο δικηγόρος ορίζεται από τον ασφαλισμένο η αμοιβή του δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τα κατώτερα όρια αμοιβών δικηγόρων τα καθοριζόμενα από τον ισχύοντα πίνακα αμοιβών του δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του αρμοδίου δικαστηρίου για την προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής.

Ο δικηγόρος πρέπει να κατοικεί στην έδρα του αρμοδίου δικαστηρίου ή να είναι σ’ αυτό διορισμένος.

β) Τις δικαστικές δαπάνες περιλαμβανομένων των αμοιβών ερευνητών και πραγματογνωμόνων σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών της Εταιρίας, τις νόμιμες αμοιβές διορισθέντων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων τις νόμιμες αμοιβές δικαστικών επιμελητών καθώς και την αμοιβή για τη διενέργεια μιας έκθεσης πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα, που συνεργάζεται με την Εταιρεία, αποκλειστικώς για τη ζημία του ασφαλισμένου οχήματος.

γ) Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων

δ) Τις δαπάνες μαρτύρων, σύμφωνα με τον πίνακα των δικαστηρίων, καθώς και τις δαπάνες για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

ε) Τις δικαστικές δαπάνες του αντιδίκου που επιδίκασε το δικαστήριο σε βάρος του Ασφαλισμένου.

Η εταιρεία δεν υποχρεούται στην καταβολή:

Των εξαγορών ποινών των χρηματικών ποινών και των προστίμων

Τα νόμιμα δικαιώματα συμβολαίου κάθε φόρος του Δημοσίου, καθώς και τα έξοδα χαρτοσήμου και αποζημιώσεως βαρύνουν τον ασφαλισμένο.

Scroll to Top
Scroll to Top