Κλοπή

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ (Κωδικός Κάλυψης 0004)

Α) Η ασφάλιση κλοπής, καλύπτει την πραγματική αξία του αυτοκινήτου κατά την ημέρα της απώλειας του και όχι κατά την ημέρα συνάψεως της συμβάσεως.

Ως ολική απώλεια θεωρείται και η ανεύρεση του αυτοκινήτου εντός της τριμήνου προθεσμίας από της απώλειας του, με υλικές ζημιές των οποίων η δαπάνη αποκατάστασης υπερβαίνει το 90% , ποσοστό επί της αξίας του κατά το χρόνο της επέλευσης του κινδύνου.

Β) Η υποχρέωση του ασφαλιστή υφίσταται με την προϋπόθεση ότι η απώλεια θα δηλωθεί αμέσως στην αστυνομική αρχή και στην Εταιρεία εγγράφως και γεννάται μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών αφ’ ότου υποβληθεί σχετική μήνυση και εφόσον προσκομισθεί βεβαίωση, ότι η μήνυση εκκρεμεί και δεν προκύπτει από αλλού ότι το αυτοκίνητο βρέθηκε στην προθεσμία αυτή.

Γ) Η Ασφαλιστική Εταιρεία μετά παρέλευση της τριμήνου ως άνω προθεσμίας υποχρεούται σε καταβολή της αποζημίωσης. Εφόσον το αυτοκίνητο έχει βρεθεί μέχρι την ημέρα της πληρωμής η Ασφαλιστική Εταιρεία μπορεί να την αρνηθεί αν δεν έχει προηγηθεί νόμιμη μεταβίβαση της κυριότητας του αυτοκινήτου σ’ αυτήν ή σ’ οποιανδήποτε τρίτο που θα έχει υποδείξει η Ασφαλιστική Εταιρεία.

Δ) Η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης εφόσον το αυτοκίνητο ευρεθεί προ της παρελεύσεως της προθεσμίας των 90 ημερών. Επίσης δεν υποχρεούται σε αποζημίωση και στην περίπτωση κατά την οποία το ευρεθέν αυτοκίνητο εντός της άνω προθεσμίας φέρει ζημίες μικρότερες του 90% της αξίας του.

Ε) Δικαιούται η Ασφαλιστική Εταιρεία, κατά την καταβολή της αποζημίωσης, να αξιώσει από τον λήπτη της ασφάλισης:

1. Την παροχή από τον κύριο του αυτοκινήτου εγγράφου και ανέκκλητου εντολής δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου με την οποία θα δίδεται στον ασφαλιστή το δικαίωμα πώλησης του τυχόν ευρεθησομένου αυτοκινήτου και να κρατήσει το τίμημα. Στο εν λόγω πληρεξούσιο, θα αναφερθούν όλες οι εντολές είτε για την υπογραφή προσυμφώνου, είτε για την υπογραφή οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης, είτε προς αυτή είτε σε τρίτον που θα υποδειχθεί από αυτήν.

Επίσης στο εν λόγω πληρεξούσιο, θα αναφερθούν όλες οι εντολές για ενέργειες ενώπιον της αρμόδιας ΔΟΥ και του αρμοδίου Υπουργείου Μεταφορών που απαιτούνται δια την περαίωση της μεταβίβασης.

2. Αντίγραφα δηλώσεων οι οποίες υποβάλλονται από τον λήπτη της ασφάλισης, κύριο του αυτοκινήτου, τόσο στην αρμόδια ΔΟΥ όσο και στην διεύθυνση μεταφορών που έχει εκδοθεί η άδεια του οχήματος ότι δηλώθηκε κλοπή και ζητήθηκε η διαγραφή αυτού από τους καταλόγους.

Σε περίπτωση αρνήσεως χορηγήσεως του ως άνω πληρεξουσίου δικαιούται η Ασφαλιστική Εταιρεία να αρνηθεί την καταβολή του ασφαλίσματος.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής εφορίας (ΔΟΥ) περί καταβολής των τελών κυκλοφορίας κατά το χρόνο απώλειας του οχήματος και βεβαίωση ότι το κλεμμένο όχημα έχει δηλωθεί στις δηλώσεις εισοδήματος του ασφαλισμένου των προηγούμενων χρόνων.

4. Παράδοση όλων των κλειδιών του οχήματος πριν από την καταβολή του ασφαλίσματος.

ΣΤ) Αν το αυτοκίνητο βρεθεί μετά την καταβολή του ασφαλίσματος, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο κύριος του οχήματος υποχρεούνται να ειδοποιήσουν πάραυτα την Ασφαλιστική Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, η Ασφαλιστική Εταιρεία, δικαιούται να καλέσει τον λήπτη της ασφάλισης εγγράφως, να δηλώσει εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα και να επιστρέψει το ασφάλισμα.

Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται εντός ενός μηνός να απαντήσει εγγράφως δια συστημένης επιστολής εάν αποδέχεται ή όχι. Σε περίπτωση μη απάντησης, ο λήπτης της ασφάλισης εκπίπτει από κάθε δικαίωμα του.

Εάν ο λήπτης της ασφάλισης παραβεί τις ανωτέρω υποχρεώσεις του, υποχρεούται σε αποζημίωση και αποκατάσταση κάθε εκ του λόγου αυτού θετικής ή αποθετικής ζημιάς που επήλθε στην Ασφαλιστική Εταιρεία.

Εξαιρέσεις

Ισχύουν οι εξαιρέσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 20 των Ειδικών Όρων “Προαιρετικών Ασφαλίσεων-Συμπληρωματικών κινδύνων”. Δεν καλύπτονται επίσης ζημιές προκαλούμενες κατά τη διάρκεια της αυτογνώμονης αφαίρεσης του ασφαλισμένου οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΣΦΑΣΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ (Κωδικός Κάλυψης 0006)

Α) Η ασφάλιση μερικής κλοπής, παρέχεται και ισχύει μόνον εφόσον έχει συναφθεί και ασφάλιση ολικής κλοπής.

Β) Η ασφάλισης μερικής κλοπής καλύπτει μόνο:

1. Την αξία των κλαπέντων τεμαχίων ή εξαρτημάτων του οχήματος που είναι στέρεα προσδεδεμένα σ’ αυτό και είναι απαραίτητα για την κίνηση και την λειτουργία του, καθώς και τις υλικές ζημιές που θα προξενηθούν στο αμάξωμα του αυτοκινήτου κατά την ώρα της αφαίρεσης των τεμαχίων ή εξαρτημάτων.

2. Εφόσον έχουν δηλωθεί και περιγραφεί αναλυτικά στην αίτηση ασφάλισης και έχει συμφωνηθεί με τον λήπτη της ασφάλισης, καλύπτεται και η κλοπή :air-condition, ραδιοφώνου, κασετοφώνου, τηλεφώνου και ειδικών εγκαταστάσεων, καθώς και ζημιές που θα προξενηθούν στο αμάξωμα του αυτοκινήτου κατά την ώρα της αφαίρεσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι να έχει ασφαλισθεί το αυτοκίνητο στην πραγματική του αξία. Ειδικά στη κάλυψη κλοπής του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου η Εταιρεία θα ευθύνεται σε αποζημίωση ποσού ίσου προς την αξία αντικατάστασης του με ανώτατο όριο ευθύνης το ποσό των 300€, εκτός εάν αυτό έχει δηλωθεί και κατονομαστεί ειδικά στην αίτηση ασφάλισης και είχε ασφαλισθεί για μεγαλύτερη αξία.

3. Ζημιές που προξενούνται στο ασφαλισμένο όχημα από την απόπειρα διάρρηξης, μέχρι 10% του ασφαλισμένου ποσού με ανώτερο τα 1500€ και με απαλλαγή 150 € κατ’ ατύχημα. Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται οι ζημιές στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου εφ’ όσον υπάρχει ασφάλιση Θραύσης Κρυστάλλων.

4. Τις ζημιές που μπορεί να υποστεί το ίδιο το αυτοκίνητο (ίδιες ζημίες όπως περιγράφονται ανωτέρω Άρθρο 2, αρ. α), κατά τη διάρκεια της αυτογνώμονος αφαίρεσής του, δηλαδή του γεγονότος της κλοπής του. Εφαρμόζεται απαλλαγή κατ’ ατύχημα ίση με το 5% του ασφαλιζομένου ποσού.

Γ) Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται να αποδείξει το γεγονός της κλοπής ή διάρρηξης με έγγραφη διαπίστωση Αστυνομικής Αρχής και να προσκομίσει στην Εταιρεία αντίγραφο της σχετικής μήνυσης, διαφορετικά η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση προς αποζημίωση.

Εξαιρέσεις

1. Ισχύουν οι εξαιρέσεις των παρ. 1, 3, 4, 5 και 9 του άρθρου 20 των Ειδικών Όρων “Προαιρετικών Ασφαλίσεων – Συμπληρωματικών Κινδύνων”.

2. Επίσης εξαιρούνται, επί ασφαλίσεως οχημάτων ψυγείων ή θερμοθαλάμων, ζημιές επί των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων γενικά, σε οποιαδήποτε αιτία και εάν οφείλονται.

3. Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημιές που θα προκληθούν σε οχήματα ανοιχτού τύπου (cabrio) τα οποία διαθέτουν “μαλακή”/υφασμάτινη οροφή εφόσον δεν έχει δηλωθεί εξ αρχής στην Αίτηση Ασφάλισης.

Scroll to Top
Scroll to Top