Κακόβουλες βλάβες

ΑΡΘΡΟ 4. ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ – ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (Κωδικός Κάλυψης 0007)

Α) Τρομοκρατικές ενέργειες

Καλύπτονται και οι ζημιές, Πυρός ή/και έκρηξης που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη υπό τον όρο ότι αυτές οι ενέργειες δεν έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια πολέμου, εμφυλίου πολέμου, επανάστασης, πραξικοπήματος και λοιπών ανωμάλων καταστάσεων.

Τρομοκρατική ενέργεια θεωρείται οποιαδήποτε πράξη που συνίσταται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε χρήση δύναμης ή βίας ή και απειλής κάθε ατόμου ή ομάδας ατόμων που είτε δρουν μόνοι τους είτε για λογαριασμό ή σε συνεργασία με άλλη οργάνωση ή κυβέρνηση και η οποία πράξη διαπράττεται για κυβερνητικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή εθνικούς σκοπούς ή λόγους ή για τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή de facto Αρχής ή κυβέρνησης, ανεξάρτητα από το αν η πράξη αυτή έλαβε ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων οχλαγωγιών, διαδηλώσεων, απεργιών, ανταπεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της Δημόσιας Τάξης.

Β) Στάσεις – Απεργίες – Οχλαγωγίες – Διαδηλώσεις – Πολιτικές ταραχές

Συμφωνείται και δηλούται δια του παρόντος ότι, η ασφάλιση επεκτείνεται, ούτως ώστε να καλύπτει υλικές ζημίες Πυρός ή και έκρηξης καθώς επίσης και λοιπές υλικές ζημίες συνεπεία Στάσεων και Απεργιών, Οχλαγωγιών Διαδηλώσεων Πολιτικών ταραχών η οποία τηρουμένων πάντοτε των παρακάτω αναγραφόμενων Ειδικών όρων θα έχει περιοριστικά την εξής έννοια, για τους σκοπούς της παρούσας κάλυψης: Υλική ζημία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου που προξενήθηκε άμεσα από:

Πράξη κάθε προσώπου που έλαβε μέρος με άλλους σε διαταραχή της δημόσιας τάξης (είτε σε σχέση με απεργία ή ανταπεργία είτε χωρίς τέτοια σχέση), εφ’ όσον η πράξη αυτή δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις

Πράξη νόμιμα ή ντε φάκτο Αρχής με σκοπό την καταστολή τέτοιας διαταραχής ή τη μείωση των συνεπειών της.

Ηθελημένη πράξη απεργού ή εργάτη ανταπεργήσαντα εργοδότη, που έγινε για υποστήριξη απεργίας ή για αντίσταση εναντίον ανταπεργήσαντα εργοδότη.

Πράξη νόμιμα ή ντε φάκτο Αρχής για την πρόληψη τέτοιας πράξης ή για μείωση των συνεπειών της.

Εξαιρέσεις

Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιά που προξενήθηκε άμεσα ή έμμεσα, από ένα ή περισσότερα, από τα παρακάτω συμβάντα, που αποτελούν άμεση η έμμεση συνέπεια ενός ή περισσοτέρων από αυτά, ήτοι:

– Πολέμου, εισβολής, πράξης αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξιών ή πράξεων που μοιάζουν με πολεμικές επιχειρήσεις (ανεξάρτητα αν κηρύχθηκε πόλεμος ή όχι), εμφυλίου πολέμου.

– Ανταρσίας ενόπλων κρατικών δυνάμεων, πολιτικών ταραχών που φθάνουν σε μέγεθος λαϊκής εξέγερσης ή που ισοδυναμούν με λαϊκή εξέγερση, στρατιωτικού κινήματος, εξέγερσης, ανταρσίας, επανάστασης, κινημάτων στρατιωτικών ή σφετεριστών εξουσίας

Γ) Κακόβουλες ενέργειες τρίτων

Καλύπτονται ζημίες στο ίδιο το αυτοκίνητο που θα προξενηθούν από κακόβουλες πράξεις τρίτων και με το ποσόν βέβαια της συμφωνηθείσης απαλλαγής κατά ατύχημα το οποίο αναγράφεται στην αντίστοιχη θέση του πίνακα καλύψεων της πρώτης σελίδας του ασφαλιστηρίου. Η Εταιρεία ευθύνεται για την αποκατάσταση της ζημίας πέραν του ποσού της απαλλαγής.

Κακόβουλες ενέργειες τρίτων είναι οι πράξεις που γίνονται από κάποιο τρίτο πρόσωπο με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά και έχουν ως αποτέλεσμα τη ζημιά των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων

Οι παραπάνω καλύψεις των περιπτώσεων 4α, 4, και 4γ προσφέρονται μόνο σε συνδυασμό με την ασφάλιση ζημιών από Πυρκαγιά (Ασφάλιση Πυρός).

Η ασφάλιση από την παρούσα κάλυψη δεν καλύπτει ζημιές από κακόβουλες ενέργειες τρίτων προξενούμενες κατά την διάρκεια της κλοπής του αυτοκινήτου.

Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται να αποδείξει το γεγονός των ζημιών που υπέστη από Τρομοκρατικές ενέργειες ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων με έγγραφη διαπίστωση Αστυνομικής αρχής.

Scroll to Top
Scroll to Top