Κάλυψη χαλαζιού

ΑΡΘΡΟ 10. ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ (Κωδικός Κάλυψης 0021)

Α) Καλύπτονται οι ζημιές του αυτοκινήτου που προκαλούνται αποκλειστικά και μόνο από χαλαζόπτωση, φαινόμενο που προσδιορίζεται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

Β) Συμφωνείται απαλλαγή της Ασφαλιστικής Εταιρίας για ορισμένο ποσό κατ’ ατύχημα, το οποίο αναγράφεται στην αντίστοιχη θέση του πίνακα καλύψεων της πρώτης σελίδας του ασφαλιστηρίου και η Εταιρεία ευθύνεται για την αποκατάσταση της ζημιάς πέραν του ποσού της απαλλαγής.

Η παρούσα κάλυψη ισχύει εφόσον έχει συναφθεί ασφάλιση α) Φυσικών Φαινομένων και β) Πυρός.

Scroll to Top
Scroll to Top