Κάλυψη Ηχοσυστήματος

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ (Κωδικός Κάλυψης 0006)

Α) Η ασφάλιση μερικής κλοπής, παρέχεται και ισχύει μόνον εφόσον έχει συναφθεί και ασφάλιση ολικής κλοπής.

Β) Η ασφάλισης μερικής κλοπής καλύπτει μόνο:

2. Εφόσον έχουν δηλωθεί και περιγραφεί αναλυτικά στην αίτηση ασφάλισης και έχει συμφωνηθεί με τον λήπτη της ασφάλισης, καλύπτεται και η κλοπή :air-condition, ραδιοφώνου, κασετοφώνου, τηλεφώνου και ειδικών εγκαταστάσεων, καθώς και ζημιές που θα προξενηθούν στο αμάξωμα του αυτοκινήτου κατά την ώρα της αφαίρεσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι να έχει ασφαλισθεί το αυτοκίνητο στην πραγματική του αξία. Ειδικά στη κάλυψη κλοπής του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου η Εταιρεία θα ευθύνεται σε αποζημίωση ποσού ίσου προς την αξία αντικατάστασης του με ανώτατο όριο ευθύνης το ποσό των 300€, εκτός εάν αυτό έχει δηλωθεί και κατονομαστεί ειδικά στην αίτηση ασφάλισης και είχε ασφαλισθεί για μεγαλύτερη αξία.

Scroll to Top
Scroll to Top