Θραύση κρυστάλλων

ΑΡΘΡΟ 8. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (Κωδικός κάλυψης 0009)

Η ασφάλιση καλύπτει κάθε θραύση κρυστάλλου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και υλικών τοποθέτησης και καθαρισμού του οχήματος από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της θραύσης κατά την απόπειρα κλοπής. Στην κάλυψη δεν συμπεριλαμβάνονται οι εμπρόσθιοι και οι οπίσθιοι φανοί, οι καθρέπτες και οι δείκτες αλλαγής πορείας. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι γυάλινες οροφές (πανοραμικές) ή και οι ηλιοροφές και οι μηχανισμοί τους.

Η κάλυψη αυτή προϋποθέτει αποκατάσταση μόνο σε περίπτωση μερικών ζημιών του οχήματος και αποκλείεται σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής αυτού.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για :

α) την οποιαδήποτε επακόλουθη ζημιά στο όχημα μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών από τη θραύση κρυστάλλων,

β) ζημιές ή έξοδα μετατόπισης ή επανεγκατάστασης πλαισίων,

γ) θραύση που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα, εκτός αν αποκλειστικός υπαίτιος αυτού είναι ο οδηγός του ασφαλιζόμενου οχήματος,

δ) θραύση προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε αιτία για την οποία οφείλεται ήδη αποζημίωση από άλλη κάλυψη του ασφαλιστηρίου.

Η υποχρέωση της εταιρείας περιορίζεται μόνο στην αξία αντικατάστασης του ασφαλιζομένου κρυστάλλου, εναπόκειται δε στην απόλυτη κρίση της να καταβάλει την αποζημίωση σε χρήμα ή να αντικαταστήσει το ή τα θραυσθέντα κρύσταλλα με άλλα ιδίας ποιότητας.

Scroll to Top
Scroll to Top