Ενοικίαση/Αντικατάσταση οχήματος

ΑΡΘΡΟ 19. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤ/ΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ (κωδικός κάλυψης 0065)

Σε περίπτωση απώλειας του οχήματος λόγω κλοπής παρέχεται όχημα αντικατάστασης στον δικαιούχο, έως την ανεύρεση του οχήματος και με μέγιστο διάστημα τις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που επιτευχθεί η εύρεση του κλαπέντος οχήματος, τερματίζεται αυτομάτως η παροχή του οχήματος αντικατάστασης και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να επιστρέψει την επόμενη ημέρα το όχημα, η χρήση του οποίου του παραχωρήθηκε γι’ αυτό το σκοπό. Εάν όμως το ανευρεθέν ασφαλισμένο όχημα χρήζει επισκευής, η υποχρέωση επιστροφής του οχήματος αντικατάστασης παρατείνεται για επτά (7) ημέρες. Η κάλυψη της αντικατάστασης οχήματος παρέχεται αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας και δεν επεκτείνεται στο εξωτερικό, έστω και αν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό επέκτασης της κάλυψης ολικής κλοπής.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ:

1. Για την προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας παροχής οχήματος αντικατάστασης είναι η οιαδήποτε επικοινωνία του δικαιούχου, σε περίπτωση κλοπής του ασφαλισμένου οχήματος, να λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7470001 όπου θα αναφέρει το περιστατικό και αίτημα να του παρέχεται η αντίστοιχη βοήθεια κατόπιν εγκρίσεως.

2. Η κάλυψη ενεργοποιείται με απαραίτητες προϋποθέσεις α) της υποβολής μήνυσης από τον δικαιούχο στην αρμόδια αστυνομική αρχή και αποστολή αντιγράφου της στην ασφαλιστική εταιρεία και β) της υπεύθυνης δήλωσης ατυχήματος κλοπής στην ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν ακολουθήσει τον υποδειχθέντα ως άνωθεν τρόπο ενημέρωσης, παύουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του Ασφαλιστή που απορρέουν από την ανάληψη του κινδύνου αυτού. Πριν την ανάληψη και πραγματοποίηση σχετικών εξόδων των παροχών, απαραιτήτως θα έχει προηγηθεί επικοινωνία και θα έχει δοθεί έγκριση από την Εταιρεία. Ο δικαιούχος δεν πρέπει να διαπραγματεύεται, να αποδέχεται ή να απορρίπτει αξιώσεις τρίτων σχετικές με την ασφαλιστική περίπτωση, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Εταιρίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

1. Η παροχή ισχύει από την επόμενη ημέρα της προσκόμισης στην ασφαλιστική εταιρεία αντιγράφου μηνύσεως και δήλωσης ατυχήματος και εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις, ο Ασφαλιστής υποχρεούται, εντός 24 ωρών, να χορηγήσει το όχημα αντικατάστασης στον ασφαλισμένο. Η παράδοση του οχήματος αντικατάστασης γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες (εξαιρούνται Σάββατα, Κυριακές & επίσημες αργίες). Το αυτό ισχύει και για την επιστροφή / παράδοση του οχήματος.

2. Ο Aσφαλιστής παρέχει όχημα αντικατάστασης κυβισμού έως 1400cc για ασφαλισμένα οχήματα κυβισμού μέχρι 1400cc και όχημα αντικατάστασης κυβισμού έως 1600cc για ασφαλισμένα οχήματα κυβισμού άνω των 1401cc.

3. Ο Ασφαλιστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές επαγγελματικής ή εμπορικής φύσης που υπέστη ο δικαιούχος ή οποιοσδήποτε τρίτος κατά την διάρκεια χρήσης του οχήματος αντικατάστασης και δεν αναλαμβάνει ούτε υποχρεούται να αναλάβει πέραν της χορήγησης αυτού, την υποχρέωση καταβολής περαιτέρω αποζημιώσεως είτε υπό μορφή υπηρεσίας είτε χρηματική.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1. Κατά το διάστημα χρήσης της κάλυψης ο ασφαλισμένος υποχρεούται να διατηρεί το όχημα αντικατάστασης στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, ευθυνόμενος για κάθε αντικειμένου ή εξαρτήματος αυτού που δεν είναι αποτέλεσμα κλοπής ή διάρρηξης από τρίτους.

2. Για τις τροχαίες παραβάσεις που θα διαπιστωθούν κατά το διάστημα των ενενήντα (90) ημερών όπου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, υπόχρεος θα είναι ο ασφαλισμένος.

3. Εάν επισκευαστεί το ασφαλισμένο όχημα πριν την παρέλευση των εφτά (7) εργάσιμων ημερών, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να παραδώσει το όχημα αντικατάστασης άμεσα.

4. Ο δικαιούχους οφείλει να επιστρέψει το όχημα αντικατάστασης σε περίπτωση ευρέσεως του κλαπέντος οχήματος (και το οποίο δεν χρήζει επισκευής) άμεσα.

5. Ο δικαιούχος θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων, όπως ενδεικτικά, κατώτατο και ανώτατο όριο ηλικίας, εν ισχύ δίπλωμα οδήγησης ενός έτους τουλάχιστον, πιστωτική κάρτα και καταβολή εγγύησης για καύσιμα. Το κόστος των καυσίμων, διοδίων και επιπλέον ασφαλιστικών καλύψεων, επιβαρύνει το δικαιούχο

6. Ο Ασφαλιστής δεν αναλαμβάνει το κόστος χρήσης του οχήματος αντικατάστασης, πέραν του εκάστοτε καλυπτόμενου χρονικού ορίου.

Scroll to Top
Scroll to Top