Αστική ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Κωδικός Κάλυψης 0017)

Η Εταιρεία θα αποζημιώνει τον ασφαλιζόμενο για το ποσό που έχει αυτός την υποχρέωση από το νόμο να καταβάλει ως αποζημίωση σε τρίτο για υλική ζημία ή σωματική βλάβη (περιλαμβάνονται σε αυτό τα έξοδα άμυνας του ασφαλισμένου και τα δικαστικά έξοδα), που θα υποστεί ο τρίτος κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου ως συνέπεια καλυπτόμενης πυρκαγιάς του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, σύμφωνα με το νόμο (άρθρα 914 και επόμενα του A.K.) και δεν θα συνδέεται αιτιωδώς με την κυκλοφορία του αυτοκινήτου.

Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστής ευθύνεται μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό αναφέρεται κατ’ ατύχημα, άσχετα αν περισσότεροι του ενός ζημιώθηκαν στο ίδιο ατύχημα, και εξαντλείται με την καταβολή του στον ασφαλισμένο.

Το συμφωνηθέν και αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο ασφαλιστικό ποσό αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για ένα ή περισσότερα ατυχήματα, μέσα στην ασφαλιστική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων τόκων και πάσης φύσεως εξόδων.

Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα όρια ασφάλισης της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος, μετά δε από κάθε καταβολή μειώνεται ανάλογα.

Εξαιρέσεις

Ισχύουν οι εξαιρέσεις εκτός της παραγράφου 12 του άρθρου 20 των Ειδικών Όρων “Προαιρετικών Ασφαλίσεων – Συμπληρωματικών κινδύνων”.

Scroll to Top
Scroll to Top