Ίδιες ζημίες (Μικτή)

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ). (Κωδικός Κάλυψης 0008)

Α) Καλύπτονται οι ζημιές του αυτοκινήτου οι οποίες προκαλούνται αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή πτώση αυτού.

Β) Συμφωνείται απαλλαγή της Ασφαλιστικής Εταιρίας για ορισμένο ποσό κατ’ ατύχημα, το οποίο αναγράφεται στην αντίστοιχη θέση του πίνακα καλύψεων της πρώτης σελίδας του ασφαλιστηρίου και η Εταιρεία ευθύνεται για την αποκατάσταση της ζημιάς πέραν του ποσού της απαλλαγής.

Η Ασφαλιστική Εταιρεία δικαιούται αντί της καταβολής χρηματικής αποζημίωσης, ν’ αναλάβει την επισκευή του αυτοκινήτου.

Γ) Σε περίπτωση που συμβεί ατύχημα το οποίο θα επιφέρει ίδιες ζημιές στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο κατά τη στιγμή που αυτό οδηγείτο:

1. από οδηγό ηλικίας μικρότερης των 23 ετών (της ηλικίας υπολογιζόμενης από 1ης Ιανουαρίου του έτους γέννησης), χωρίς να έχει δηλωθεί αυτή η ηλικία και καταβληθεί κατά τη σύναψη της ασφάλισης το υπό του Τιμολογίου Ασφαλίστρων της Εταιρίας προβλεπόμενο σχετικό πρόσθετο ασφάλιστρο, είτε

2. από οδηγό που έλαβε για πρώτη φορά άδεια ικανότητος, η οποία εκδόθηκε εντός του τελευταίου προ της ημερομηνίας επέλευσης του ατυχήματος δωδεκαμήνου, χωρίς να έχει καταβληθεί κατά τη σύναψη της ασφάλισης το υπό του Τιμολογίου Ασφαλίστρων της Εταιρίας προβλεπόμενο σχετικό πρόσθετο ασφάλιστρο, τότε η Εταιρεία θα καταβάλει το μισό μόνο (50%) της ζημιάς του αυτοκινήτου από σύγκρουση ή πρόσκρουση ή εκτροπή ή ανατροπή ή κατάπτωση, του ασφαλισμένου αυτοκινήτου αφού αφαιρεθεί η συμφωνηθείσα απαλλαγή, χωρίς να επιτρέπεται η κάλυψη του συνόλου της ζημιάς έστω και με προσφορά επασφαλίστρου.

Δ) Για τον προσδιορισμό του ασφαλίστρου ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 10, παρ.1 των “Γενικών Όρων Υποχρεωτικής Αστικής Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων”.

Εξαιρέσεις

Ισχύουν οι εξαιρέσεις των παρ. 1 μέχρι και 17 του άρθρου 20 των Ειδικών Όρων “Προαιρετικών Ασφαλίσεων -Συμπληρωματικών κινδύνων”.

Επίσης εξαιρούνται:

α) Ζημιές ου προξενούνται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο εξαιτίας κακής συντήρησής του.

β) Ζημιές που προκαλούνται στα ελαστικά του αυτοκινήτου, εφόσον αυτές δεν συντρέχουν με άλλες ζημιές που καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση.

γ) Στην ασφάλιση αυτοκινήτων ψυγείων ή θερμοθαλάμων, ζημιές στα ψυκτικά ή θερμαντικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις εν γένει από οποιαδήποτε αιτία, εκτός αντίθετης ειδικής πρόσθετης συμφωνίας.

δ) Ζημιές που γίνονται κατά τον χρόνο που το αυτοκίνητο κινείται εκτός οδών που προορίζονται για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ή σε οδούς στις οποίες απαγορεύεται από τις αρχές η κυκλοφορία.

ε) Ζημιές προξενούμενες άμεσα ή έμμεσα από δολιοφθορά που ενεργείται από πρόσωπα που δρουν κατ’ επιταγή ή έμπνευση οποιασδήποτε πολιτικής οργάνωσης.

στ) Δεν καλύπτονται ζημιές σε πρόσθετα εξαρτήματα πέραν του συνήθους εργοστασιακού εξοπλισμού του αυτοκινήτου.

ζ) Δεν καλύπτονται και εξαιρούνται παντελώς ζημιές οι οποίες προξενήθηκαν κατά την διάρκεια της αυτογνώμονος αφαιρέσεως του αυτοκινήτου, είτε δια κλοπής, είτε δι’ άλλης αξιοποίνου πράξεως, από την κατοχή του κυρίου, κατόχου, λήπτη της ασφάλισης και ασφαλισμένου αυτού.

η) Δεν καλύπτονται μεμονωμένες ζημιές που προξενούνται στον καταλύτη του αυτοκινήτου.

θ) Δεν καλύπτονται ζημιές προξενούμενες από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Scroll to Top
Scroll to Top